Statuten van Handbal Vereniging Lelystad

Naam en zetel

Art.1

De vereniging draagt de naam “Handbal Vereniging Lelystad”

Zij heeft haar zetel in de gemeente LELYSTAD.

 

Rechtsbevoegdheid

Art.2

De organen van de vereniging als bedoeld in art.3 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Inrichting

Art.3

Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, evenals alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid heeft toegekend.

Duur, boekjaar en verenigingsjaar

Art.4

De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het boekjaar.

Doel

Art.5

De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de handbalsport en de recreatie handbal in al zijn verschijningsvormen.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door;

 1. Het lidmaatschap te verwerven van het Nederlands Handbal Verbond, in deze statuten nader aan te duiden als “het verbond”.
 2. Deel te nemen aan de door de onder a. genoemde georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;

wedstrijden te organiseren.

 1. Evenementen op het gebied van de handbal en recreatiehandbal te organiseren.

Leden

Art.6

Leden zijn natuurlijke personen.

 1. Toelating tot de vereniging geschiedt door aanmelding bij het bestuur, tenzij de algemene vergadering besloten heeft tot een ledenstop.
 2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot lid van verdienste of erelid te benoemen.

Verplichtingen

Art.7

De leden zijn verplicht:

 1. statuten en reglementen van de vereniging evenals de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 3. Na te leven.
 2. De statuten en reglementen van het verbond, de besluiten van zijn organen, evenals de door dit verbond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven; voor zover deze bij het verbond zijn ingeschreven.

De belangen van de vereniging, en het verbond niet te schaden;

 1. Alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap voortvloeit of welke de vereniging in naam van haar leden of het verbond in naam van de vereniging aangaat, voor zover laatstbedoelde

Verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.

 

Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

 

Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichten uitsluiten.

 

Tuchtrechtspraak

Art.8

In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

 

 1. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen, evenals met de statuten reglementen en/of besluiten van Art 3.organen van het verbond, of waardoor de belangen van het verbond worden geschaad.
 2. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om ingeval van overtredingen als bedoeld in artikel 8 lid 1 onder a. Evenals ingeval van overtreding van de wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen:
 3. Tuchtrechtelijke boetes.
 4. Ontzetting (royement).

 

 1. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd volgens de in het reglement tuchtrechtspraak vastgestelde bedragen.
 2. Schorsingen kunnen worden opgelegd door het bestuur .Het reglement tuchtrechtspraak wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een algemene Vergadering en kan hij daar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
 3. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
  1. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met de opgave van de redenen, in kennis gesteld.
  2. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist.
  3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is daar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
  4. In geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder B. is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het reglement tuchtrechtspraak van het verbond, vastgesteld door de algemene vergadering van het verbond.

 

GELDMIDDELEN

Art.9

.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

contributie van de leden.

ontvangsten uit wedstrijden.

andere inkomsten.

 

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niet te min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 3. Ereleden en leden van verdiensten zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

 

EINDE LIDMAATSCHAP

ART.10

1.Het lidmaatschap eindigt:

 

Door overlijden van het lid.

Door opzegging van het lid.

Door opzegging door het bestuur namens de vereniging.

Door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 8 lid 5.

 

Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt, evenals wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.

 

Een opzegging in strijd met het onder artikel 10, lid 3 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.

 

Een opzegging als bedoeld in artikel 7 lid 3 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.

 

Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is

afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf

Daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.

 

Donateurs

Art.11

De vereniging kent behalve leden ook donateurs.

 1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateurs zijn toegelaten en die zich tegenover de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde minimum bijdrage te storten.
 2. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 3. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

 

 

 

Bestuursvergadering

Art.12

Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.

De voorzitter wordt in functie gekozen.

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste vijf leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

Aan een kandidaatstelling kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de vergadering in overeenstemming met onder artikel 12 lid 2

Gestelde om aan de kandidaatstelling het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien

Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op de rooster de plaats van zijn voorganger in.

Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.

 

In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuur verkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uit gebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 

Bestuurstaak

Art.13

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid Bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

 

Bestuursvergadering

Art.14

 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur Wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit Verlangen.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluit vorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluit vorming deelnemen.

3

 1. Alle besluiten daaronder begrepen de besluiten als Bedoeld in artikel 14 lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat in de vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 2. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

 

 1. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
 2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

5.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

 

Vertegenwoordiging

Art.15

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:de voorzitter, tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester.
 2. De vereniging wordt op de afdelingsvergadering van het verbond, met uitsluiting van andere bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is om op deze vergadering deel te nemen aan de verkiezing van leden afgevaardigden, alsmede bevoegd is om de vereniging als lid afgevaardigde verkiesbaar te doen stellen, in welk laatste geval hij bij verkiezing de vereniging in die functie zal vertegenwoordigen.
 3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 4. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordiging bevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

Rekening en verantwoording Art.16

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

 1. De leden van de onder artikel 16 lid 3 a. bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.
 2. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 3. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergadering

Art.17

 1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:

 

 1. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 2. jaarverslag van de secretaris;
 3. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
 4. vaststelling van de contributies;
 5. vaststelling van de begroting;
 6. voorziening in vacatures;
 7. vaststelling reglement tuchtrechtspraak;
 8. rondvraag.

 

 1. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenslijk oordeelt.
 2. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.

 

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, of als bedoeld in artikel 17 lid 4 b, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
 2. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste een, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad. geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.

 

Toegang en besluitvorming algemene vergadering.

Art.18

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en de wettelijke vertegenwoordiger van alle niet stemgerechtigde minderjarige leden, voor zover zij niet ten tijden van de vergadering als lid zijn geschorst.

1.a De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder artikel 18, lid a. bedoelde personen.

 1. Alleen de in artikel 18 lid 1 onder a. bedoelde leden die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder een stem uit. Namens de in artikel 18 lid 1 onder a. bedoelde leden die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, kan gestemd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger. Een wettelijke vertegenwoordiger is bevoegd zoveel stemmen uit te brengen als hij kinderen heeft die lid zijn als sub 1 a. bedoeld, alsmede zijn eigen stem, indien hij lid is.
 2. Het bestuur is gerechtigd in bepaalde zaken de stemgerechtigde leeftijd aan te passen tot de leeftijdsgrens van 18 jaar, mits van te voren in de agenda kenbaar gemaakt.
 3. een stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid met dien verstande een lid in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
 4. a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
 6. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar oordeel

van de voorzitter:

 

 1. blanco zijn
 2. zijn ondertekend
 3. onleesbaar zijn

4.een persoon niet duidelijk aanwijzen

 1. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is
 2. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;

7.meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

4 a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegen spraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.

 1. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
 2. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die bij de tweede stemming het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
 3. Heeft slechts een persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op een na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op een na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
 4. Zowel bij tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen dan beslist het lot.
 5. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het voorstelverworpen.
 6. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vast gelegd voorstel.
 7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

Bevoegdheden algemene vergadering.

Art.19

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door wet of door statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. De algemene vergadering kan personen aanwijzen en commissies instellen en aan hen beslissingsbevoegdheid toekennen.
 3. De in artikel 19 lid 2 bedoelde personen en commissies zijn organen als bedoeld in artikel 3.

Leiding en notulering algemene vergadering.

Art.20

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden na vaststelling door de voorzitter en de notulist in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

 

Huishoudelijk reglement.

Art.21

 1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin zonodig de taken en de bevoegdheden van de organen nader worden geregeld.
 2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Statutenwijziging.

Art.22

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
 3. a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft bovendien goedkeuring van het verbond.
 5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat voldaan is aan het in artikel 22 lid 3 onder b. bepaalde en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad.
 6. Iedere bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

 

Ontbinding en vereffening

Art.23

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2 Het bepaalde in de leden 2 en 3 van art. 22 is van overeenkomstige toepassing.

 1. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
 2. Het batig saldo na vereffening moet worden teruggestort in de gemeentekas tot de hoogte van de verstrekte subsidies,het eventueel resterende gedeelte zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn maar aan een dan door de algemene vergadering met meerderheid van stemmen aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de sportbeoefening door het Nederlandse volk te bevorderen.
 3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien of onduidelijkheden bevatten, beslist het bestuur.